PRIVACY VERKLARING

(English version below)

De Stichting Java Village legt alleen met uw toestemming gegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van incidentiele giften. Dit zijn gegevens zoals naam, adres, woonplaats emailadres. Op de website van de Stichting staan formulieren waarmee u zich kunt opgeven als donateur, vrijwilliger of als abonnee van de Newsletter. In die formulieren wordt u gewezen op de Privacyverklaring en vindt u een link naar die verklaring. Door het desbetreffende hokje aan te vinken, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring.De aanmeldformulieren worden versleuteld verzonden.De Stichting houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacy weten regelgeving.Dit betekent dat wij uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.Uw adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van de Newsletter, uitnodigingen voor speciale activiteiten van de Stichting en andere correspondentie die betrekking heeft op de Stichting.Als u uw telefoonnummer invult, dan geeft u ons daarmee toestemming om u incidenteel te benaderen voor activiteiten van de Stichting.Alle aan ons verstrekte gegevens wordt door ons vertrouwelijk behandeld.U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek daartoe sturen naar info@javavillage.org.U kunt zich ook te allen tijde afmelden als donateur of het toezenden van de Newsletter laten stopzetten. Stuur daarvoor eveneens een email aan info@javavillage.org. Op dat adres kunt u ook adreswijzigingen en andere wijzigingen doorgeven.Stichting Java Village zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel fysiek als technisch) van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.De Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement op eventuele aanpassingen.Deze versie is van 14 maart 2019. Als u vragen of klachten over ons privacybeleid heeft, kunt u een bericht sturen aan info@javavillage.org.U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

PRIVACY STATEMENT

The Java Village Foundation only records,with your permission,data that are necessary for the implementation of yourdonorship,or for the processing of donations. This is data such as your name, address oremail address. There are forms on the Foundation’s website that you can use to register as a donor, volunteer or to subscribe to our newsletter.In these forms you will be referred to thisPrivacy Statement through a link.By checking the relevant box, you agree to the use of your personal data in accordance with this Privacy Statement. The registration forms are sent encrypted. The Foundation adheres to the General Data Protection Regulation(GDPR)and otherrelevantprivacy laws and regulations. This means that we only use your data for the purposes for which it was obtained. Your contact details will be used for sending the newsletter, invitations to special activities of the Foundation and other correspondence relating to the Foundation. If you enter your telephone number, you thereby give us permission to approach you incidentally for activities of the Foundation. All data provided to us will be treated confidentially. You have the right to view, correct or remove your personal datafrom our database. You cando so bysendinga request to info@javavillage.org. You can also cancel your donorshipor unsubscribe from our newsletter at any time bysendingan email to info@javavillage.org. You can also submit address changes and other changes at that address. The Java Village Foundation ensures proper and appropriate protection (both physical and technical) of the personal data entrusted to it. The Foundation reserves the right to make changes to this privacy statement. Therefore, regularly check the privacy statement for any changes. This version is from March 14, 2019. If you have questions or complaints about our privacy policy, you can send a message to info@javavillage.org. You also have the right to submit a complaint to the Data Protection Authority.

wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatighet privacystatement op eventuele aanpassingen. Deze versie is van 14 maart 2019. Als u vragen of klachten over ons privacybeleid heeft, kunt u een bericht sturen aan info@javavillage.org. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgege