Stichting Java Village

Over ons

De Stichting

Java Village is een als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend goed doel. In haar ruim tienjarig bestaan als officiële stichting heeft de Stichting de fundering gelegd voor het uitvoeren van haar activiteiten. Dit is een ontwikkeling waaraan het bestuur en de overige vrijwilligers keihard hebben gewerkt. In de jaren daaraan voorafgaand is de basis gelegd voor het oprichten van de stichting door de privé activiteiten van de oprichtster. De aanvankelijke noodhulp heeft hierbij plaats gemaakt voor een ondersteuning die meer gericht is op zelfredzaamheid en transparantie.

Missie

Stichting Java Village steunt dorpsbewoners op West Java in hun streven een betere toekomst voor zichzelf en de samenleving op te bouwen. De stichting helpt mensen in hun gevecht tegen armoede en baseert haar werk op de vragen, behoeften en de prioriteiten van deze mensen. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving: kinderen, jongeren en vrouwen die kostwinner zijn van hun huishouden. Belangrijke voorwaarde is dat de geboden hulp structureel de zelfredzaamheid en de solidariteit bevordert.

Doelstellingen

Stichting Java Village heeft zich ten doel gesteld bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij in Cisarua in het algemeen en een beter leven voor al haar inwoners in het bijzonder.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • de noodzaak tot het helpen van de meest kwetsbare inwoners onder de aandacht te brengen
  • het scheppen van kansen voor de meest kansarme bewoners, meest kinderen, jongeren en vrouwelijke kostwinners, middels projecten
  • het bevorderen van zelfredzaamheid door een bewuste en precieze keuze van de projecten
  • het werven van fondsen om deze projecten te kunnen realiseren
  • het begeleiden van deze projecten in Indonesië door onze eigen veldwerkster in samenwerking met lokale organisaties ter plaatse
  • volkomen transparant te opereren, waarbij in ieder geval geborgd wordt dat conform de geldende norm van alle geworven gelden minstens 75% rechtstreeks bestemd is voor de projecten. Stichting Java Village echter streeft ernaar een norm van 85% aan te houden.

Doelgroep

In principe is de doelgroep: De meest kwetsbare inwoners van Cisarua, die om één of andere reden (nog) niet in staat zijn zelfstandig een goed bestaan op te bouwen en die niet kunnen ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede. In de praktijk gaat dat veelal om kinderen, jongeren en vrouwen die kostwinner zijn in de familie en die meestal in de landbouw werken voor heel lage salarissen.

Beleid

Teneinde de doelstellingen te bereiken zorgt Stichting Java Village ervoor dat er elke drie jaar een nieuw strategisch beleidsplan beschikbaar komt. Dit beleidsplan wordt gepubliceerd op de website en is voor iedereen toegankelijk. Jaarlijks organiseert het bestuur van de stichting een interne beleidsdag om de achterliggende periode te evalueren, om te beoordelen of de stichting beleidsmatig nog op de goede weg is of dat het beleid en/of handelen moeten worden bijgesteld. Het beleidsplan is hier te downloaden.

Financiën

Het bestuur van Stichting Java Village is van mening dat zoveel mogelijk van het donatiegeld (minstens 85%) naar de mensen en projecten in Indonesië moet gaan en niet naar organisatiekosten.
Door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) en veel grotere stichtingen wordt 25% als norm gehanteerd voor de organisatiekosten. Java Village wil in ieder geval ver onder door het CBF gehanteerde percentage van 25% blijven en streeft ernaar om de kosten van beheer en administratie (organisatiekosten) zo laag mogelijk te houden en hanteert voor zichzelf een norm van maximaal 15%. Dit wordt haalbaar geacht omdat de stichting geen eigen pand huurt of in het bezit heeft. Bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur is zich er zeer wel van bewust dat organisatiekosten niet rechtstreeks ten goede komen aan de projecten. Echter meent het bestuur dat het maken van (organisatie)kosten gerechtvaardigd is in die gevallen waar het betekent dat daardoor meer donatiegelden kunnen worden verworven.
Om naar de donateurs toe een volledige openheid te kunnen geven zorgt de stichting ervoor dat onze financiële administratie op een professionele manier wordt uitgevoerd en beschikbaar wordt gemaakt voor al haar relaties. Het financieel jaarverslag is openbaar en is uiterlijk negen maanden na afloop van het boekjaar voor iedereen via onze website beschikbaar. Het laatste jaarverslag is hier te downloaden.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Java Village bestaat uit vijf bestuursleden. Zij ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Het bestuur hanteert de richtlijnen van erkende keurmerken en de richtlijnen verslaggeving fondsenwervende instellingen als minimale eisen aan zichzelf. De stichting wordt bestuurd door de volgende bestuursleden, elk met hun eigen portefeuille:

• Mies Grijns – voorzitter en projectcoördinatie
• Sonja Abrahams – penningmeester
• Ties Molhoek – algemeen secretaris
• Kristel Hoogstad – adjunct secretaris & archief
• Huguette Mackay – marketing en communicatie

In Indonesië worden de projecten begeleid door onze veldwerkster Titi Setiawati, die dit al vele jaren met grote kennis van zaken en enthousiasme doet.

Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een team van vrijwilligers met diverse specialismen, waaronder ook vrijwilligers in Indonesië. Tot onze vaste vrijwilligers behoren: Sita van Bemmelen, Katja Dold, John en Evelien Hurst-Buis, Yvonne van der Kooij, Tineke Mook, Sandrijn Myjer, Silvy Puntowati, Digna Ruitenbeek, Anindita Sitepu, Gerard de Winter. Foto’s: Armin Hari, Tino Djumini, Izmy Khumairoh, Hans Kleijn, Amba Pidada.