BeleidtweejongensDoelstellingen

Stichting Java Village heeft zich ten doel gesteld bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij in Cisarua in het algemeen en een beter leven voor al haar inwoners in het bijzonder.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • de noodzaak tot het helpen van de meest kwetsbare inwoners onder de aandacht te brengen;
  • het scheppen van kansen voor de meest kansarme bewoners, meest kinderen, jongeren en vrouwelijke kostwinners, middels projecten;
  • het bevorderen van zelfredzaamheid door een bewuste en precieze keuze van de projecten;
  • het werven van fondsen om deze projecten te kunnen realiseren;
  • het begeleiden van deze projecten in Indonesië door onze eigen veldwerkster in samenwerking met lokale organisaties ter plaatse;
  • volkomen transparant te opereren, waarbij in ieder geval geborgd wordt dat conform de geldende norm van alle geworven gelden minstens 75% rechtstreeks bestemd is voor de projecten. Stichting Java Village echter streeft ernaar een norm van 85% aan te houden.

Doelgroep

In principe is de doelgroep: De meest kwetsbare inwoners van Cisarua, die om één of andere reden (nog) niet in staat zijn zelfstandig een goed bestaan op te bouwen en die niet kunnen ontsnappen aan de armoedecirkel. In de praktijk gaat dat veelal om kinderen, jongeren en vrouwen die kostwinner zijn in de familie en die meestal in de landbouw werken voor salarissen, die te laag zijn om menswaardig van te leven.

Beleid

Teneinde de doelstellingen te bereiken zorgt Stichting Java Village ervoor dat er elke 3 jaar een nieuw strategisch beleidsplan beschikbaar komt. Dit beleidsplan wordt gepubliceerd op de website en is voor iedereen toegankelijk. Jaarlijks organiseert het bestuur van de Stichting een interne beleidsdag om de achterliggende periode te evalueren, om te beoordelen of de Stichting beleidsmatig nog op de goede weg is of dat het beleid en/of handelen moeten worden bijgesteld. Het beleidsplan 2014 – 2016 is hier te downloaden.